info@sanasport.pl Odpowiemy w ciągu 24 godzin

Informacje dla konsumentów

Informacje przekazywane konsumentom przed zawarciem umowy:

 • Firma prowadząca e-sklep www.sanasport.pl to AVORI s.r.o., z siedzibą Údolní 27, Brno 602 00, REGON 29184673, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Brnie pod sygn. C 63946.
 • Kolejne dane kontaktowe jsou info@sanasport.pl.
 • Oferowane towary to wszystkie towary, które są prezentowane na stronie internetowej www.sanasport.pl, opis konkretnego towaru jest dołączony bezpośrednio do towaru.
 • Cena towarów jest zawsze podana przy każdej pozycji, łącznie z VAT.

Sposoby płatności

Płatność za pobraniem, płatność z góry przelewem na konto poniżej, kartą płatniczą online, GoPay. Koszt sposobu płatności jest wliczony w cenę transportu, z wyjątkiem płatności za pobraniem.

Połączenie bankowe Polska
PKO Bank Polski S.A.,
numer konta: 51 1020 1026 0000 1902 0455 0133,
IBAN: PL51 1020 1026 0000 1902 0455 0133,
BCI: BPKOPLPW

Sposoby dostawy

Poczta bez granic. Po wysłaniu z magazynu firma spedycyjna skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin przy pierwszej próbie dostawy.

Termin dostawy

Termin dostawy będzie wyświetlany przy każdym pojedynczym towarze (po wprowadzeniu rozmiaru tam, gdzie rozmiary są dostępne) przed dodaniem do koszyka, a równocześnie zostanie podany w potwierdzeniu zamówienia, które jest wysyłane e-mailem. Informacja o czasie dostawy podana przy towarze obowiązuje tylko w przypadku, że dochodzi do natychmiastowej płatności zamówienia (np. kartą płatniczą online, GoPay) lub przy płatności za pobraniem. W przypadku płatności, która nie następuje natychmiast z zamówieniem (np. płatność z góry przelewem bankowym), czas dostawy wydłuża się o czas oczekiwania sprzedawcy na zapłatę za towar. W przypadku zamówienia większej ilości sztuk towaru o różnym czasie dostawy, ostateczny czas dostawy zamówionej przesyłki ustalany jest na podstawie towaru, dla którego termin dostawy jest najdłuższy.

Koszty dostawy

 • Cena za transport InPost Kurier i płatność bez pobrania wynosi 25 zł (za pobraniem 5 zł).
 • Cena za transport Poczta Polska i płatność bez pobrania wynosi 25 zł (za pobraniem 5 zł).
 • Cena za transport Paczkomaty i płatność bez pobrania wynosi 19 zł (za pobraniem 5 zł).
 • Cena za transport GLS płatność bez pobrania wynosi 25 zł (za pobraniem 5 zł).
 • 0 zł – cena za transport Paczkomaty przy zamówieniu powyżej 450 zł, za pobraniem 5 zł.
 • 0 zł – cena za transport przy zamówieniu powyżej 550 zł, za pobraniem 5 zł.

Informacje na temat praw wynikających z wadliwego wykonania, jak również praw wynikających z gwarancji i inne warunki wykonywania tych praw

 1. Kupujący jest obowiązany zawiadomić sprzedawcę o wystąpieniu wady niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wadzie lub po tym, jak mógł się o niej dowiedzieć. Kupującemu nie przysługują żadne prawa z wadliwego wykonania, jeżeli jest to wada, o której musiał wiedzieć przy poświęceniu powszechnej uwagi już przy zawieraniu umowy.
 2. Gwarancja na towar udzielana jest na okres 2 lat. Wady spowodowane normalnym zużyciem lub nieprawidłowym użytkowaniem nie podlegają reklamacji. W przypadku reklamacji sprzedawca wystawi pisemne potwierdzenie (protokół reklamacyjny), w którym podana jest data przyjęcia reklamacji, jej treść oraz żądany sposób załatwienia (wymagane roszczenia).
 3. Jeżeli wada jest możliwa do usunięcia, kupujący może zażądać naprawy lub uzupełnienia brakujących elementów lub uzasadnionej zniżki na cenę. Jeżeli wady nie można usunąć, a przedmiot z powodu niej nie nadaje się do właściwego używania, kupujący może odstąpić od umowy lub zażądać uzasadnionej zniżki na cenę.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostawy nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy stan rzeczy uległ zmianie w wyniku oględzin w celu wykrycia wady, jeżeli kupujący korzystał z rzeczy przed stwierdzeniem wady, jeżeli kupujący nie spowodował niemożności zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym działaniem lub zaniechaniem, jeżeli kupujący sprzedał rzecz jeszcze przed stwierdzeniem wady, jeśli ją skonsumował lub jeśli zmienił rzecz podczas normalnego użytkowania; jeśli zdarzyło się to tylko częściowo, kupujący zwróci sprzedającemu to, co może jeszcze zwrócić i udzieli sprzedającemu odszkodowania do wysokości, w jakiej skorzystał z używania przedmiotu.
 5. Gwarancja rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu przez kupującego. Sprzedający odpowiada za wszelkie wady produktu, jakie posiada towar w momencie odbioru go przez kupującego lub które ujawnią się w okresie gwarancji. Nie dotyczy jednak usterek spowodowanych nieostrożną lub niewłaściwą obsługą lub uszkodzeniami. Za wadę nie można uznać zmianę właściwości towaru, która powstała w okresie gwarancyjnym w wyniku zużycia lub nieprawidłowego użytkowania, albo niewłaściwej interwencji. Zawsze jest konieczne wykorzystywanie zakupionego towaru do celów, do jakich jest przeznaczony przez producenta.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszt transportu towaru do sprzedającego pokrywa kupujący, z powrotem do kupującego pokrywa sprzedający, chyba że kupujący skorzysta z prawa do zwrotu kosztów poniesionych w sposób celowy przy stosowaniu powyższego w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należy zgłosić wadę.
 7. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni. Sprzedający informuje kupującego o przebiegu reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.
 8. Reklamowany towar kupujący wysyła na adres:

  Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno, Republika Czeska
 9. Towar wysyła kupujący wyłącznie pod wskazany adres, gdzie indziej nie zostanie przejęty. Sprzedający nie przyjmuje towarów wysłanych za pobraniem. Sprzedający prześle odpowiednią kwotę na konto podane przez kupującego, a jeśli go nie poda, to na konto z którego została wysłana.

 10. Jeśli dojdzie do zwrotu lub wymiany towaru i tym samym zmieni się wartość nominalna zamówienia, będzie sprzedający żądać zwrotu prezentu, który ze względu na wartość ceny końcowej kupującemu nie przysługuje. W przypadku, gdy nowy nieporuszony prezent nie zostanie zwrócony, zostanie odjęta wartość prezentu od ceny zwróconego towaru i różnica zostanie zwrócona kupującemu. Prezent to również bezpłatna wysyłka (opłata pocztowa) i ta wartość jest również odejmowana (płatna).
 11. Istotne naruszenie umowy (sprzedaż przedmiotu z tak poważną wadą, o której by sprzedający już przed zawarciem umowy kupna wiedział lub musiał wiedzieć, że kupujący nie zawarłby umowy, gdyby przewidział taką wadę).

W przypadku istotnego naruszenia umowy kupujący ma następujące roszczenia

 • usunięcie wady poprzez dostawę nowej rzeczy (nowy okres gwarancji nie działa, przy dostawie nowej rzeczy kupujący zwraca sprzedającemu na jego koszt przedmiot pierwotnie dostarczony)
 • usunięcie wady poprzez naprawę rzeczy
 • uzasadniona zniżka od ceny zakupu
 • odstąpienie kupującego od umowy

Jeżeli kupujący nie poinformuje sprzedającego o wyborze przysługującego mu prawa wynikającego z wady rzeczy sprzedanej najpóźniej bez zbędnej zwłoki po zawiadomieniu sprzedającego o wadzie, kupującemu przysługują prawa tak, jakby nastąpiło nieistotne naruszenie umowy. Kupującemu nie przysługuje prawo do zmiany wyboru określonego uprawnienia bez zgody sprzedającego, co nie ma zastosowania, jeżeli kupujący zażądał naprawy rzeczy, której nie można przeprowadzić. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy także wtedy, gdy nie może używać rzeczy z powodu powtarzającego się wystąpienia wady (ta sama wada po raz trzeci) lub z powodu większej liczby wad (4 i więcej).

Nieistotne naruszenie umowy (takie, które nie odpowiada istotnemu naruszeniu umowy)

W przypadku nieistotnego naruszenia, kupujący ma następujące roszczenia:

 • usunięcie wady poprzez naprawę rzeczy
 • uzasadniona zniżka od ceny zakupu

Jeżeli sprzedający nie usunie wady w odpowiednim czasie (rozsądny termin, najpóźniej w ciągu 30 dni) lub odmówi usunięcia wady, kupujący może żądać zniżki od ceny lub odstąpić od umowy także w przypadku nieistotnych naruszeń umowy, jeżeli już zdecydował się na usunięcie wady poprzez naprawę.

Zaliczka nie jest pobierana, płatność zostanie dokonana według wybranej metody płatności.

W przypadku odstąpienia od umowy konsument poniesie koszty związane ze zwrotem towaru na adres 

FROGMAN s.r.o.
29228E
Stawowa 91
Cieszyn 43-400
Polsko. 

Jeśli towar nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową, są koszty na oplatę przewoźnika szacowane maksymalnie na kwotę 70 zł.

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Odstąpienie od umowy jest bezpłatne. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od następnego dnia po odebraniu towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). W przypadku umowy dotyczącej różnych towarów zamówionych przez konsumenta w jednym zamówieniu i dostarczonych osobno, termin biegnie od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odebrała ostatnią dostawę towaru. W przypadku umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru składającego się z kilku rzeczy lub części, termin biegnie od dnia następującego po dniu, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odebrała ostatnią rzecz lub część towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować AVORI s.r.o. z siedzibą Údolní 27, Brno 602 00 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jasnego oświadczenia, wysyłając pismo za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kontaktowy 

FROGMAN s.r.o.
29228E
Stawowa 91
Cieszyn 43-40
Polsko. I

stnieje możliwość skorzystania z załączonego wzoru formularza do odstąpienia od umowy, ale nie jest to zobowiązujące.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji o wykorzystaniu przysługującego Ci prawa na odstąpienie od umowy przed upływem odpowiedniego terminu. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, zwróci AVORI s.r.o. konsumentowi. bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez AVORI s.r.o.).

Do zwrotu płatności wykorzysta AVORI s.r.o. ten sam sposób płatności, który został użyty do realizacji pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie postanowi inaczej. W żadnym przypadku konsument nie ponosi dodatkowych kosztów. Ze zwrotem płatności firma AVORI s.r.o. poczeka do czasu otrzymania zwracanego towaru lub udowodnienia przez konsumenta, że ​​wysłał towar. Towar (włącznie z ewentualnym prezentem, który konsument otrzymał do zamówienia) bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował o odstąpieniu od umowy, odeśle konsument z powrotem na adres 

FROGMAN s.r.o.
29228E
Stawowa 91
Cieszyn 43-400
Polsko.

Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 30 dni lub przekaże go osobiście w tym terminie. Konsument poniesie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru. Jeśli towar nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową, są koszty na oplatę przewoźnika szacowane maksymalnie na kwotę 70 zł. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem obchodzenia się z nim (w tym prezentu) w inny sposób niż było to konieczne do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, w tym z jego funkcjonalnością. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie jest możliwy jego zwrot.

W przypadku, gdy towar nie zostanie dostarczony w oryginalnym opakowaniu lub jeśli opakowanie jest uszkodzone, mogą zostać koszty na nowe opakowanie aż do wysokości 35 zł zaliczone jako zużycie towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony w stanie czystym, mogą zostać koszty na wyczyszczenie towaru aż do wysokości 90 zł zaliczone jako zużycie towaru wynikające z obchodzenia się z towarem w sposób inny niż było to konieczne do zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru. Sposób konieczny do zapoznania się z towarem nie uwzględnia szczególnie na przykład napisanie tekstu na pudełka, przyklejanie etykiet do pudełek, przebijanie pudełek, zrywanie opakowania zamiast otwierania go w miejscu do tego przeznaczonym, odcinanie metek, noszenie butów w standardowy sposób (zamiast wypróbowania), noszenie odzieży w standardowy sposób (zamiast wypróbowania), zabrudzenie butów lub odzieży itp.

Poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy

 1. Zapoznanie się z Informacjami przekazanymi konsumentom przed zawarciem umowy i warunkami handlowymi
 2. Przeglądanie prezentowanych towarów poprzez nawigację po stronach internetowych
 3. Dodanie wybranego towaru do koszyka
 4. Wyświetlenie koszyka z wybranym towarem, tutaj zostanie podana cena jednostkowa, a także oznaczenie i łączna cena za towar bez transportu
 5. Przejście do następnego kroku i wprowadzenie danych rozliczeniowych (ewentualnie innego adresu dostawy), możliwość (nie konieczność) utworzenia konta do ponownego zakupu
 6. Przejście do kolejnego kroku i wprowadzenie wyboru transportu i sposobu płatności za towar
 7. Jeżeli wszystkie dane będą prawidłowe, zostanie przeprowadzone uzgodnienie warunków handlowych i umowy, potwierdzenie zapoznania się z Informacjami przekazanymi konsumentom przed zawarciem umowy poprzez kliknięcie na przycisk Potwierdź zamówienie. Po naciśnięciu tego przycisku danych nie można już zmienić.
 8. Po skompletowaniu zamówienia na podany adres e-mail zostanie niezwłocznie dostarczone potwierdzenie zamówienia z danymi na temat płatności, danymi o dostawie, podsumowanie zamówienia, umową kupna i warunki handlowe e-sklepu www.sanasport.pl
Bomba
cenowa
Akcja zniknie za
1:16:06:24
Sensor Cyklo Summer Stripe dámský dres kr.rukáv šedá/růžová
-60 % Koszulka kolarska Sensor Summer Stripe
115,99 zł 291,58 zł
już tylko 4 szt w tej cenie