info@sanasport.pl Odpowiemy w ciągu 24 godzin

Warunki produktu "Ubezpieczenie przesyłki"

Spółce handlowej AVORI s.r.o., a.s., nr identyfikacyjny 29184673, z siedzibą w Údolní 527/27, Brno-město, 602 00 Brno, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wpis 63946 (zwanej dalej "Sprzedawcą")

I. Przepisy wstępne

a) Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny w obowiązującym brzmieniu (zwanej dalej "KC") oraz ustawy nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumentów w obowiązującym brzmieniu (zwanej dalej "Ustawą"), a także zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami.

b) Niniejszy Regulamin jest w pełni zgodny z art. 1751(1) Kodeksu cywilnego (dalej jako Kodeks cywilny) i reguluje prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi pod nazwą Ubezpieczenie Przesyłek Handlowych (dalej jako "Usługa") świadczonej na podstawie zawartej umowy przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego - konsumenta lub przedsiębiorcy. Zawarcie umowy następuje zawsze wyłącznie w odniesieniu do towarów zakupionych za pośrednictwem portalu sprzedażowego - sklepu internetowego Sprzedawcy na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym https://www.sanasport.pl.

c) Sprzedawca wyraźnie poucza Kupującego, że Usługa nie podlega przepisom § 2758 i nast. kodeksu cywilnego ani ustawie nr 170/2018 Dz.U. lub innym przepisom regulującym ubezpieczenia i świadczenie ubezpieczeń przez komercyjne firmy ubezpieczeniowe.

d) Usługa dostępna jest dla wszystkich kupujących, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, zawsze wyłącznie w związku z jednorazowym zakupem dokonywanym za pośrednictwem portalu sprzedażowego sprzedawcy.

e)Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usługi w trakcie zawierania umowy kupna-sprzedaży towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zawarcie Umowy Serwisowej, oferta złożona przez Sprzedającego zostanie przyjęta, a Umowa Serwisowa zostanie zawarta w tym samym czasie i w ten sam sposób, co właściwa umowa kupna, do której negocjowana jest Usługa. Zmiana już zawartej umowy jest możliwa tylko za zgodą obu stron, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

f)Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin w interfejsie sklepu internetowego.

g)Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania z Usługi w każdym czasie.

II. Serwis

a) Sprzedawca niniejszym umożliwia Kupującym skorzystanie z nadrzędnych warunków i przyspieszonych procesów związanych z wymianą towaru zakupionego przez Kupującego u Sprzedawcy, o ile towar ten został odebrany przez Kupującego uszkodzony, zniszczony lub odebrany inaczej niż zamówiony z przyczyny leżącej po stronie przewoźnika. W przypadku organizacji Usługi, przyczyna uszkodzenia lub zniszczenia lub podstawienia nie jest ustalana, nie istnieje standardowa procedura reklamacyjna, a Kupujący jest uprawniony do wykonywania swoich praw z tytułu Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

b) Umowa Serwisowa jest zawsze i wyłącznie negocjowana pod konkretną umowę zakupu/zamówienia dokonanego za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Zawarcie umowy i zapłata za Usługę następuje w ten sam sposób i jednocześnie z zawarciem odpowiedniej umowy kupna.

c) W przypadku ziszczenia się warunków zastosowania Usługi, tj. uszkodzenia lub zniszczenia towaru w transporcie lub pomylenia przesyłki w transporcie, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia swoich praw u Sprzedawcy, który na podstawie telefonicznego lub mailowego zgłoszenia tych faktów przez Kupującego, zorganizuje na własny koszt usunięcie wadliwego towaru, a następnie wymianę dostarczonego towaru na towar wolny od wad, w terminach i na warunkach uzgodnionych z Kupującym.

d) Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu w celu obejścia tradycyjnej procedury reklamacyjnej lub w celu obejścia prawa odstąpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę oczywistych lub powtarzających się nadużyć w korzystaniu z Usługi, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy dalszego świadczenia Usługi na rzecz Kupującego.

III. Warunki korzystania z serwisu

a) W celu zachowania praw Kupującego wynikających z Usługi, Kupujący musi zgłosić wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub zamianę przesyłki w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru od przewoźnika. Można to zgłosić do:
Numer telefonu: +48 22 307 81 66
Adres e-mail: info@sanasport.pl

b) Sprzedawca jest uprawniony do negocjowania z Kupującym warunków realizacji Usługi w zależności od dostępności towaru, obciążenia pracą przewoźnika lub wielkości przesyłki, której dotyczy zastosowanie Usługi.

c) Usługa może być zakupiona wyłącznie w celu dostawy na adres w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Usługa nie może zostać zrealizowana w przypadku, gdy jako sposób dostawy wybrano odbiór osobisty w jednej z placówek Sprzedawcy.

d) Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia Sprzedającemu wszelkiej niezbędnej współpracy w celu ponownego dostarczenia towaru. W szczególności Kupujący zobowiązany jest do przekazania przedstawicielowi przewoźnika towaru uszkodzonego, odpowiednio zapakowanego - w oryginalnym opakowaniu oraz do odbioru prawidłowo dostarczonego towaru zwrotnego. Kupujący nie jest uprawniony do testowania, używania lub innego dysponowania wadliwym towarem. To samo dotyczy oryginalnego opakowania, w którym towar został dostarczony. Kupujący musi zwrócić opakowanie czyste, nieuszkodzone i w oryginalnym stanie, aby mógł skutecznie skorzystać z praw przysługujących mu z tytułu Usługi. Jeżeli Kupujący nie spełni tych warunków należytego wykonania Usługi, może zostać pozbawiony świadczenia z umowy o Usługę lub może zostać obciążony kosztami według obowiązującego cennika za dodatkowe świadczenia odpowiadające charakterowi naruszonego obowiązku (np. koszt nowego opakowania lub czyszczenia towaru w przypadku jego użycia przez Kupującego).

e) Z Usługi można skorzystać tylko raz dla każdej umowy kupna-sprzedaży. W przypadku powtarzających się wadliwych dostaw ze strony przewoźnika, kupujący jest już zobowiązany do skorzystania ze swoich praw zgodnie z ogólnymi warunkami i przepisami prawa.

f) Jeżeli Kupujący nie skorzysta z praw wynikających z Usługi lub skorzysta z nich po upływie terminu do ich wykonania, nie przysługuje mu zwrot ceny zapłaconej za Usługę. 

IV. Pozostałe przepisy

a) Jeżeli kupujący będący konsumentem odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, na podstawie której zamówił Usługę, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Usługi ani zwrot ceny za Usługę. W związku z tym, że wykonanie Usługi musi nastąpić przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący zwraca się do Sprzedawcy o rozpoczęcie wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i uznaje, że charakter Usługi uniemożliwia odstąpienie od niniejszej Umowy.

b) Jeżeli Kupujący naruszy jakikolwiek obowiązek nałożony na niego przez prawo lub niniejsze Warunki lub w inny sposób obejdzie lub nadużyje Usługi, wyrządzając w ten sposób szkodę Sprzedającemu, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości.

V. Postanowienia końcowe

a) Niniejszy Regulamin został zaakceptowany przez Sprzedawcę i wiąże Kupującego w chwili zawarcia Umowy o świadczenie usług.

b) Kupujący, który jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sporu ze Sprzedawcą, Kupujący ma prawo do skorzystania z pozasądowych mechanizmów rozwiązywania sporów za pośrednictwem Czeskiej Inspekcji Handlowej, która jest organem prawnie do tego upoważnionym.

c) Niniejszy Regulamin został wydany przez Sprzedawcę w dniu 3 listopada 2021 r.

Bomba
cenowa
Akcja zniknie za
1:16:07:37
Sensor Cyklo Summer Stripe dámský dres kr.rukáv šedá/růžová
-60 % Koszulka kolarska Sensor Summer Stripe
115,99 zł 291,58 zł
już tylko 4 szt w tej cenie