info@sanasport.pl Odpowiemy w ciągu 24 godzin

Procedura reklamacyjna

Gwarancja i okres reklamacji

 1. Sprzedawca rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Sprzedawca będzie informował Kupującego o postępach w realizacji reklamacji drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 2. Towar objęty jest gwarancją na okres 2 lat. Gwarancja rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu przez kupującego.


Istotne naruszenie umowy

 1. Istotne naruszenie umowy to sprzedaż rzeczy z tak poważną wadą, że sprzedawca już w chwili zawarcia umowy sprzedaży wiedział lub musiał wiedzieć, że kupujący nie zawarłby umowy, gdyby taką wadę przewidział.
 2. W przypadku istotnego naruszenia umowy, kupującemu przysługują następujące roszczenia:
  • usunięcie wady przez dostarczenie nowej rzeczy (nie obowiązuje nowy termin gwarancji, w przypadku dostarczenia nowej rzeczy kupujący powinien zwrócić sprzedawcy oryginalną rzecz na koszt sprzedawcy)
  • usunięcie wady poprzez naprawę rzeczy
  • rozsądny rabat od ceny zakupu
  • odstąpienie od umowy przez kupującego

Nieistotne naruszenie umowy

 1. Nieistotne naruszenie umowy to takie, które nie odpowiada istotnemu naruszeniu umowy.
 2. W przypadku nieistotnego naruszenia Kupujący ma następujące prawa:
  • usunięcie wady poprzez naprawę
  • rozsądny rabat od ceny zakupu


Procedura reklamacji

 1. Kupujący jest obowiązany zawiadomić sprzedawcę o wystąpieniu wady niezwłocznie po tym, jak dowiedział się o niej lub mógł się o niej dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności i terminowych oględzin. Dalsze użytkowanie towaru może spowodować, że wada stanie się poważniejsza i może być podstawą do odrzucenia reklamacji.
 2. Reklamowane towary muszą być kompletne (np. nie wystarczy jeden but, ale cała para), czyste, suche i higieniczne.
 3. Przy składaniu reklamacji należy udowodnić zakup towaru u sprzedawcy (kopia dowodu zakupu, faktura).
 4. Sprzedawca odpowiada za wady produktu, które towar posiada w chwili otrzymania go przez kupującego lub które ujawnią się w okresie gwarancji. Nie obejmuje ona wad spowodowanych nieostrożną lub niewłaściwą obsługą lub uszkodzeniami mechanicznymi oraz nieprzestrzeganiem ogólnych zasad obsługi. Za wadę nie może być uznana zmiana właściwości towaru, która nastąpiła w okresie gwarancji w wyniku zużycia lub niewłaściwego użytkowania lub interwencji. Zakupiony towar musi być zawsze wykorzystywany do celów, do których został przeznaczony przez producenta. Kupujący nie ma uprawnień z tytułu wadliwego wykonania umowy, jeżeli wada jest taka, o której powinien był wiedzieć przy zachowaniu zwykłej staranności w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, sprzedawca wystawi pisemne potwierdzenie - protokół reklamacyjny, w którym wskaże datę otrzymania reklamacji, jej treść oraz żądany sposób rozliczenia (dochodzone uprawnienie). W przypadku reklamacji złożonej przez serwis wysyłkowy, sprzedawca wystawi potwierdzenie (raport reklamacyjny) na e-mail klienta.
 6. Jeżeli kupujący nie zawiadomi sprzedawcy o wyborze jego prawa z wady rzeczy sprzedanej najpóźniej bez zbędnej zwłoki po zawiadomieniu sprzedawcy o wadzie, kupującemu przysługują zawsze takie prawa, jakby doszło do nieistotnego naruszenia umowy. Kupujący nie jest uprawniony do zmiany wyboru określonego prawa dokonanego bez zgody sprzedawcy, co nie dotyczy sytuacji, gdy kupujący zażądał naprawy rzeczy, która nie może być naprawiona. Kupującemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli rzecz nie może być używana z powodu ponownego wystąpienia wady (trzeci raz ta sama wada) lub z powodu większej liczby wad (4 lub więcej).
 7. Jeżeli sprzedawca nie usunie wady w terminie (w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 30 dni) albo odmówi jej usunięcia, kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy nawet w przypadku nieistotnego naruszenia umowy, gdy zdecydował się już na usunięcie wady przez naprawę.
 8. Jeżeli wada może być usunięta, kupujący może żądać naprawy lub uzupełnienia tego, czego brakuje, albo stosownego obniżenia ceny. Jeżeli wada nie może być usunięta, a rzecz nie może być z jej powodu właściwie użytkowana, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać stosownego obniżenia ceny.
 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. To nie ma zastosowania,
  • jeżeli stan zmienił się w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady towaru,
  • jeśli kupujący używał towaru przed wykryciem wady,
  • jeżeli kupujący działaniem lub zaniechaniem nie spowodował niemożności zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym,
  • jeżeli kupujący sprzedał rzecz przed ujawnieniem się wady, zużył ją lub zmienił w trakcie normalnego używania; jeżeli nastąpiło to tylko w części, kupujący powinien zwrócić sprzedawcy to, co jeszcze może zwrócić, a także powinien wynagrodzić sprzedawcy szkodę w takim zakresie, w jakim odniósł korzyść z używania rzeczy.

Adres do przesyłania reklamacji

 1. Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno, Republika Czeska
 2. Towar zostanie wysłany przez kupującego tylko na wskazany adres, nie będzie przyjęty w innym miejscu. Sprzedawca nie przyjmuje towarów wysyłanych za pobraniem. Sprzedawca prześle odpowiednią kwotę na konto podane przez Kupującego, a jeśli nie, to na konto, z którego została wysłana.
 3. Jeśli towar został wysłany pocztą, kupujący musi zapisać (np. bezpośrednio na kopii dowodu zakupu) powód reklamacji i krótki opis wady. Kupujący prześle również taką samą informację na adres info@sanasport.pl.
Bomba
cenowa
Akcja zniknie za
1:15:24:45
Sensor Cyklo Summer Stripe dámský dres kr.rukáv šedá/růžová
-60 % Koszulka kolarska Sensor Summer Stripe
115,99 zł 291,58 zł
już tylko 4 szt w tej cenie