info@sanasport.pl Odpowiemy w ciągu 24 godzin

REGULAMIN DLA PRODUKTÓW KOMPLEMENTARNYCH

spółka AVORI s.r.o., a.s., numer rejestracyjny 29184673, z siedzibą pod adresem Údolní 527/27, Brno-město, 602 00 Brno, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wkładka 63946 (dalej zwana "Sprzedającym")

I. Przepisy wstępne

 1. Niniejsze warunki (zwane dalej "Warunkami") zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszym (zwanej dalej "KC") i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszym (zwanej dalej "Ustawą") oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.
 2. Niniejszy Regulamin, w pełnej zgodności z § 1751 ust. 1 Kodeksu cywilnego (zwanego dalej Kodeksem cywilnym), reguluje prawa i obowiązki dotyczące świadczenia Usług dodatkowych zwanych komercyjnymi:
  • Przedłużony okres zwrotu
  • Bardzo szybka refundacja
  • Gwarancja natychmiastowej reklamacji

  (zwanych dalej również łącznie "Usługami") świadczonych na podstawie zawartej umowy przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego - konsumenta lub przedsiębiorcy. Zawarcie umowy następuje zawsze wyłącznie w odniesieniu do towarów zakupionych za pośrednictwem portalu sprzedażowego Sprzedawcy - sklepu internetowego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://www.sanasport.pl.

 3. Sprzedawca wyraźnie poucza Kupującego, że Usługi nie podlegają przepisom § 2758 i następnych Kodeksu cywilnego, ani nie podlegają ustawie nr 170/2018 Dz.U. lub innym przepisom regulującym ubezpieczenia i świadczenie ubezpieczeń przez komercyjne firmy ubezpieczeniowe.
 4. Usługa dostępna jest dla wszystkich kupujących, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, i zawsze wyłącznie w związku z jednorazowym zakupem dokonanym za pośrednictwem portalu sprzedażowego Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usługi w trakcie zawierania umowy kupna-sprzedaży dotyczącej towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na zawarcie Umowy Serwisowej, oferta złożona przez Sprzedawcę zostaje przyjęta, a zawarcie Umowy Serwisowej następuje w tym samym czasie i w ten sam sposób, co zawarcie samej umowy kupna, dla której uzgodniono Usługę. Zmiana zawartej już umowy jest możliwa tylko za zgodą obu stron, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 6. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do wyrażenia zgody na brzmienie Regulaminu w interfejsie sklepu internetowego.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Jednakże wszelkie zmiany przyjęte przez Sprzedawcę mają zawsze zastosowanie tylko do nowo zawieranych umów i nie mają wpływu na umowy już zawarte o świadczenie Usługi.

II. Usługi

 1. Przedłużony okres zwrotu
  Sprzedawca za pośrednictwem niniejszego Serwisu umożliwia Kupującym skorzystanie z możliwości zwrotu lub wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyn w terminie 60 dni od daty jego otrzymania na warunkach określonych poniżej.
  Towar musi być czysty, nieuszkodzony, zwracany w oryginalnym opakowaniu z dowodem zakupu i nie może nosić śladów regularnego użytkowania. Możliwość zwrotu towaru w przedłużonym terminie służy temu, aby klient mógł odpowiednio wypróbować towar, bez konieczności odstąpienia od umowy w ustawowym terminie, jeśli towar mu nie odpowiada. Nie jest więc możliwe regularne korzystanie z towaru w okresie zwrotu, a następnie zwrot towaru jako używanego. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru lub obciążenia kosztami czynności związanych z przywróceniem towaru do stanu pierwotnego zgodnie z Cennikiem uzupełniającym. Prawo do zwrotu towaru ma tylko osoba, która go zakupiła. W tym celu Sprzedawca ma prawo sprawdzić tożsamość osoby zwracającej towar lub zażądać jej udowodnienia. Zwroty mogą być dokonywane poprzez wysłanie towaru na adres 
  FROGMAN s.r.o.
  29228E
  Stawowa 91
  Cieszyn 43-400
  Polsko.,
  lub pod identycznym fizycznie adresem magazynu centralnego.
  Zapłacona cena zakupu zostanie zwrócona kupującemu w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru przez sprzedającego. W przypadku zwrotu towaru fizycznie w sklepie, cena zakupu zostanie zwrócona natychmiast.
 2. Bardzo szybka refundacja
  Wykupując tę usługę Sprzedawca gwarantuje Kupującemu zwrot ceny zakupu zakupionego towaru w przyspieszonym terminie w przypadkach: a) gdy towar został zwrócony zgodnie z warunkami, b) gdy odstąpiono od umowy w ustawowym terminie, c) gdy uwzględniono reklamację klienta żądającego zwrotu ceny zakupu.
  Termin zwrotu ceny zakupu zakupionego towaru ustala się na 3 dni robocze od daty fizycznego dostarczenia towaru do Sprzedawcy lub powiadomienia Kupującego o pozytywnym rozstrzygnięciu reklamacji poprzez zwrot ceny zakupu. Cena zakupu zostanie zwrócona Kupującemu wyłącznie na rachunek bankowy, z którego dane zamówienie zostało opłacone na rzecz Sprzedawcy.
 3. Gwarancja natychmiastowej reklamacji 
  Usługa Gwarancja Natychmiastowej Reklamacji uprawnia Kupującego, po jej uzgodnieniu, do tego, aby reklamacja, tj. roszczenie praw z wadliwego wykonania, została zaspokojona przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do Sprzedawcy do reklamacji na adres. Termin ten zaczyna biec od momentu, gdy towar znajdzie się w fizycznym posiadaniu działu reklamacji pod tym adresem. W celu skorzystania z tej usługi klient musi zawsze przedstawić dowód zakupu tej usługi dla danego towaru. Bez tego dokumentu nie można reklamować usługi.
  Usługa nie obejmuje uszkodzeń towaru spowodowanych przez:
  • uszkodzenia mechaniczne towaru,
  • użytkowania towaru w warunkach nieodpowiadających temperaturze, zapyleniu, wilgotności, środowisku chemicznemu i mechanicznemu bezpośrednio przewidzianemu przez sprzedawcę lub producenta,
  • towar został uszkodzony w wyniku nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji lub na zasadach ogólnych,
  • nieuprawniona interwencja lub zmiana parametrów,
  • towary, które zostały zmodyfikowane przez klienta,
  • Towary uszkodzone przez żywioły lub działanie Boga,
  • za użycie nieprawidłowych lub nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub za wszelkie szkody z tego wynikające, chyba że takie użycie jest zwyczajowe i nie zostało uwzględnione w załączonej instrukcji obsługi.
  Z Usługi można korzystać przez cały okres przysługiwania Klientowi uprawnień z tytułu wadliwego wykonania umowy, jeden raz dla każdego przedmiotu, dla którego zakupiono Usługę. Poprzez korzystanie z niego następuje konsumpcja Usługi.
  W przypadku zgłoszenia reklamacji na konkretne towary z żądaniem dostarczenia nowego towaru lub zwrotu ceny zakupu, za którą została zakupiona Usługa, Sprzedawca dokona oceny zasadności reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do Działu Reklamacji w celu przekazania Kupującemu wyniku reklamacji i przesłania nowego towaru lub ceny zakupu. Dostarczenie towaru do działu reklamacji oznacza dostarczenie towaru do 
  Avori s.r.o. / Sanasport
  Hlinky 505/118
  Budova Office Centre
  603 00 Brno
  Czech Republic
 4. . Kupujący przyjmuje do wiadomości, że termin dostarczenia towaru do Działu Reklamacji może być inny niż czas zgłoszenia reklamacji.
 5. Umowa o świadczenie usług jest zawsze i wyłącznie uzgodniona z konkretną umową kupna/zamówieniem dokonanym za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Zawarcie umowy i zapłata za Usługę następuje w ten sam sposób i w tym samym czasie, co zawarcie odpowiedniej umowy kupna.
 6. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z Serwisu w celu obejścia tradycyjnej procedury reklamacyjnej lub obejścia prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę oczywistego lub powtarzającego się nadużywania Usługi, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy Kupującemu dalszej realizacji Usługi.

III. Warunki korzystania z usług

 1. Kupujący udzieli Sprzedawcy wszelkiej pomocy niezbędnej do wykonania przez Sprzedawcę Usługi. W szczególności Kupujący zobowiązany jest do wydania towaru, odpowiednio zapakowanego - w oryginalnym opakowaniu, przedstawicielowi przewoźnika oraz do odbioru nowo dostarczonego towaru. Kupujący nie jest uprawniony do testowania, używania lub innego dysponowania wadliwym towarem. To samo dotyczy oryginalnego opakowania, w którym towar został dostarczony. Kupujący musi zwrócić to opakowanie czyste, nieuszkodzone i w oryginalnym stanie, jeśli ma skutecznie skorzystać z praw przysługujących mu w ramach Usługi. Jeżeli Kupujący nie spełni tych warunków prawidłowego wykonywania Usługi, może zostać pozbawiony świadczenia z tytułu Umowy o Świadczenie Usług lub może zostać obciążony kosztami według obowiązującego cennika za dodatkowe usługi odpowiadające charakterowi naruszonego obowiązku (np. koszt nowego opakowania lub czyszczenia towaru w przypadku jego wykorzystania przez Kupującego).
 2. Z Usługi można skorzystać tylko raz dla każdej umowy zakupu. W przypadku powtarzającej się wadliwej dostawy przez przewoźnika, kupujący jest już zobowiązany do skorzystania ze swoich praw zgodnie z ogólnymi warunkami i prawem.
 3. Jeżeli Kupujący nie skorzysta z uprawnień wynikających z Usługi lub skorzysta z nich po upływie terminu do ich wykonania, nie przysługuje mu zwrot ceny zapłaconej za Usługę.
 4. Ceny poszczególnych Usług są zawsze dostosowywane w ramach sklepu internetowego Sanasport.pl, a konsument jest informowany o ich wysokości przed zawarciem wiążącej umowy o świadczenie Usługi w interfejsie sklepu internetowego.

IV. Inne ustalenia

 1. Jeżeli kupujący-konsument odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, na którą się zgodził, nie ma prawa do odstąpienia od Usługi ani do zwrotu ceny Usługi. Ponieważ wykonanie Usługi ma być wykonane przez Kupującego przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący zwraca się do Sprzedawcy o rozpoczęcie wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i uznaje, że charakter Usługi uniemożliwia odstąpienie od niniejszej umowy.
 2. W przypadku, gdy Kupujący naruszy jakikolwiek obowiązek nałożony na niego przez prawo lub niniejsze Warunki lub w inny sposób obejdzie lub nadużyje Serwisu, wyrządzając tym samym szkodę Sprzedawcy, Kupujący będzie zobowiązany do pełnego odszkodowania.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został zaakceptowany przez Sprzedającego i wiąże Kupującego z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług.
 2. Kupujący, będący konsumentem, przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sporu ze Sprzedawcą, Kupujący ma prawo do skorzystania z pozasądowych mechanizmów rozwiązywania sporów za pośrednictwem czeskiej Inspekcji Handlowej, która jest organem prawnie upoważnionym.
 3. Niniejsze warunki zostały wydane przez Sprzedawcę w dniu 14 kwietnia 2022 r.
Bomba
cenowa
Akcja zniknie za
10:13:42:52
Sensor Cyklo Stars dámský dres kr.rukáv fialová
-60 % Koszulka rowerowa Sensor Cyklo Stars
107,99 zł 269,05 zł
już tylko 6 szt w tej cenie